Pokyny pro provoz odlučovače ropných látek


Veškeré pokyny pro provoz odlučovače ropných látek jsou uvedeny v provozním řádu dle konkrétní situace, provozní řád je součástí dodávky.

Provozovatel je povinen:

  • Prostřednictvím osoby určené a proškolené nebo odborné firmy, provádět předepsané kontroly a údržbu
  • Vést provozní deník a zaznamenávat provedené úkony a údržbu
  • Zabezpečovat odběry a vyhodnocení vzorků

Pravidelné úkony obsluhy odlučovače ropných látek:

Obsluha pravidelně zajišťuje tyto úkony:

  • kontrola stavu nahromaděných ropných látek
  • kontrola nahromaděného sedimentu
  • kontrola stavu koalescenční vložky

Odvoz a zneškodnění odloučených látek:

Produktem čistícího procesu jsou ropné látky a sedimenty.
Obsahy odlučovače je nutné likvidovat odbornou firmou s oprávněním.

Odběr vzorků vody:

Odběr a rozbory vzorků provádí autorizovaná laboratoř podle sjednaného harmonogramu s provozovatelem.